Shore Birds of South Texas - Angie Birmingham

White Ibis